TUSTIME 2010 Nisan Tus Farmakoloji Değerlendirmesi Uzm.Dr.Oğuz SARIYILDIZ

Editör Hocamız Uzm.Dr.Oğuz SARIYILDIZ'ın Ders notlarından referanslar Soru 81: Aşağıdakilerden hangisi bir ilacın farmakodinamik etkinliğini en iyi tanımlar? A) İlacın etki oluşturduğu derişimdir. B) İlacın maksimal etkiyi oluşturduğu derişimdir. C) İlacın reseptörüne bağlanma yeteneğidir. D) İlacın reseptöre bağlanarak uyarı oluşturabilme yeteneğidir. E) İlacın maksimal etkinin yarısını oluşturduğu derişimdir. Soru 82 : Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonda, ilaca olan duyarlılıktaki varyasyon hakkında bilgi verir? A) Kuvantal doz-yanıt eğrisi B) Maksimal etkinlik C) İlaç potensi D) Terapötik indeks E) Derecelendirilmiş doz-yanıt eğrisi 1. Referans Soru 83: Parsiyel agonist ile kompetitif nötral antagonist arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Reseptörlere kovalent bağ ile bağlanmaları B) Tam agonistin etkilerini azaltmaları C) Reseptörlerde uyarılmaya bağlı değişiklikler oluşturmaları D) Etkilerinin doğrudan olması E) Etkilerinin geç ortaya çıkması 1. Referans Soru 84: Aşağıdakilerden hangisi heteroreseptör olarak tanımlanabilir? A) α2A adrenerjik reseptörün sempatik nöronlarda postsinaptik lokalizasyonu B) M2-muskarinik reseptörün parasempatik nöronlarda presinaptik lokalizasyonu C) α2B adrenerjik reseptörün parasempatik nöronlarda presinaptik lokalizasyonu D) 5HT1 reseptörünün serotonerjik nöronlarda presinaptik lokalizasyonu E) M4-muskarinik reseptörün parasempatik nöronlarda postsinaptik lokalizasyonu Soru 85: Muskarinik agonistler, I. bronkodilatasyon II. gözde miyozis III. ağızda kuruma IV. bradikardi V. hipotansiyon VI. mide salgısında azalma etkilerinden hangilerini oluşturabilir? A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, IV ve V D) II, IV ve VI E) IV, V ve VI 1. Referans Soru 86: Peroksizom proliferatör ile aktive olan reseptör gama (PPAR-γ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) G proteinine kenetli reseptördür. B) Glukoz ve lipid metabolizması ile ilgili genlerin aktivitesinde rol alır. C) İnsülin sinyal iletiminde rol alan genlerin fonksiyonlarını düzenler. D) Adipositlerin diferansiyasyonunda rol oynar. E) Bu reseptörlerin agonistleri dokulardaki insüline direnci azaltır. 1. Referans Soru 87: İntravenöz yolla uygulanan aşağıdaki genel anes teziklerden hangisi analjezik etkiyle birlikte doz bağımlı kardiyovasküler uyarı yapar? A) Etomidat B) Fentanil C) Ketamin D) Tiopental E) Propofol 1. Referans 2. Referans Soru 88: Aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinde kullanılan 5-lipoksijenaz inhibitörüdür? A) Zafirlukast B) Zileuton C) Omalizumab D) Budesonid E) Kromolin 1. Referans Soru 89: Aşağıdakilerin hangisinde bir antiepileptik ilaç, etki mekanizması ile birlikte verilmemiştir? Antiepileptik ilac Etki mekanizması A) Vigabatrin GABA aminotransferaz inhibisyonu B) Tiagabin GABA geri alım inhibisyonu C) Lamotrigin Na+ kanallarının inaktivasyonu D) Nitrazepam GABA ile kontrol edilen klor kanalı aktivitesinde artıs E) Gabapentin GABA reseptör agonisti 1. Referans 2. Referans 3. Referans 4. Referans Soru 90: Aşağıdaki çizgili kas gevşetici ilaçlardan hangisinin primer etki yeri santral sinir sistemidir? A) Süksinilkolin B) Dantrolen C) Baklofen D) Atraküryum E) Panküronyum 1. Referans devamı http://www.tustime.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183:farmakoloj-sorularinin-referanslari&catid=69:sorularin-referanslari&Itemid=176

Comments

no comments